Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

Preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19

Objavljeno 23.03.2020. u 12:19 PM

Na sljedećem linku možete pronaći objavu Nacionalnog stožera civilne zaštite vezanu za preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19: 

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/preporuka-za-kucanstva-i-ostale-zatvorene-prostore/2289 


PRIVREMENO SE ZATVARAJU SVA DJEČJA IGRALIŠTA

Objavljeno 20.03.2020. u 11:10 AM

Sukladno uputi Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, a s ciljem daljnjeg provođenja mjera za suzbijanje širenja koronavirusa i dodatne zaštite građana na području Grada Pule

Privremeno se zatvaraju sva dječja igrališta!

Apeliramo na roditelje i ostale građane na odgovorno ponašanje, a sve kako bi svi zajedno pridonijeli uspješnijoj borbi protiv pandemije Covid-19.

Zahvaljujemo na razumijevanju!


Osim sportskih, privremeno se zabranjuje korištenje i dječjih igališta

Objavljeno 20.03.2020. u 11:09 AM

Sukladno preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite, a s ciljem daljnjeg provođenja mjera Vlade RH za suzbijanje širenja koronavirusa te dodatne zaštite stanovništva, na područuju Pule privremeno će se ograditi i zatvoriti sva dječja igrališta, gdjegod je to moguće kako bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece s obzirom na preporuku o nužnom razmaku između dvije osobe.

Mjeru će operativno provesti trgovačko društvo Castrum Pula 97 d.o.o. koje i inače vodi brigu o održavanju svih dječjih igrališta na području Pule dok će komunalni redari obilaziti igrališta i kontrolirati pridržavanje ove preventivne mjere.

Osim dječjih igrališta, Pula Sport d.o.o. jučer je započeo s privremenim ograničavanjem i zatvaranjem vanjskih sportskih igrališta u Puli, gdjegod je to moguće, a sve s obzirom na činjenicu da se i nakon proglašenja epidemije u Hrvatskoj pojedini građani ne pridržavaju donesenih mjera te se i dalje okupljaju na sportskim igralištima čime svjesno riskiraju svoje zdravlje i zdravlje ostalih građana.

„I ovim putem apeliramo na građane da se pridržavaju svih mjera i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, a posebno pozivamo roditelje da ne puštaju djecu da se okupljaju i zajednički druže već da im privremeno ograniče društvene kontakte, kako bismo svi zajedno pridonijeli uspješnijoj  borbi protiv pandemije COVID-a19,“ istaknuo je direktor Castruma Pula 97 d.o.o. Aleksandar Matić.

Nacionalni Stožer civilne zaštite donio je i preporuku o osiguravanju mogućnosti plaćanja računa fizičkim i pravnim osobama elektroničkim putem, gdjegod je to moguće, čime bi se znatno smanjila ili potpuno uklonila potreba osobnog dolaska na šaltere ili u urede.


Zakonom propisano povezivanje zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora

Objavljeno 19.03.2020. u 08:46 AM

Zakonom propisano povezivanje zemljišne knjige s knjigom položenih ugovora: PRAVILNO UKNJIŽENO 85 POSTO ZGRADA KOJIMA UPRAVLJA CASTRUM

Obveza pokretanja postupka povezivanja prvenstveno se odnosi na zgrade sagrađene prije 1. siječnja 1997. koje nisu etažirane i koje predstavljaju stambeno-poslovne građevine u kojima se nalaze posebni dijelovi - stanovi, poslovni prostori ili garaže, svaka samostalna uporabna cjelina - od kojih su neki upisani ili su mogli biti upisani u knjigu položenih ugovora, kao i posebni dijelovi čiji je upis u zemljišnu knjigu gotovo nemoguć, a u knjigu položenih ugovora nedopušten.

Trgovačko društvo Castrum Pula 97 u stopostotnom je vlasništvu Grada Pule. Osnovna djelatnost tvrtke je održavanje i upravljanje stambenim zgradama, a bavi se i upravljanjem i održavanjem javnih, poslovnih i administrativnih zgrada, knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima te održavanjem i uređenjem dječjih igrališta i parkova za kućne ljubimce.

Castrum Pula 97 upravlja s više od 650 zgrada, velikom većinom pod ugovornom upravom i dijelom pod prinudnom upravom, te s 68 javnih dječjih igrališta i 13 dječjih igrališta u sklopu dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula. Ukupno se radi o površini od gotovo 380 tisuća četvornih metara o kojima brine 25 djelatnika Društva.

Zaštita imovine suvlasnika

Jedna od brojnih obveza najvećeg upravitelja u Istri je zaštita imovine suvlasnika, odnosno briga o tome da oni temeljem upisa u zemljišne knjige svoje nekretnine mogu uredno prodavati, nasljeđivati, zalagati odnosno provoditi sve radnje vezane za pravni promet nekretnina.

- Člankom 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da je upravitelj kao zastupnik svih vlasnika posebnih dijelova višestambene zgrade dužan pokrenuti sve potrebne radnje pred nadležnim tijelima i sudovima s ciljem upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama. Na temelju Zakona o zemljišnim knjigama donesen je Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine kojim je uređen postupak povezivanja, koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010., a postupak su upravitelji bili dužni pokrenuti do 31. prosinca 2015.

Kad sam stupio na mjesto direktora u kolovozu 2014. godine, po pitanju postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora nije bilo velike proaktivnosti. Zatekao sam zanemariv broj riješenih predmeta. Od tada do danas, vlastitim angažmanom i angažmanom vanjskog odvjetničkog društva specijaliziranog za ovaj pravni postupak, pokrenuto je povezivanje za sve 653 zgrade koje imamo na upravljanju. Povezano je njih 85 posto, a za 15 posto višestambenih zgrada postupak je u tijeku, odnosno za njih očekujemo pozive za ročišta na Općinskom sudu u Puli, doznajemo od direktora Castruma, ujedno i pročelnika Ureda Grada Aleksandra Matića.

Premda kod Castruma to nije slučaj, zanimalo nas je mogu li umjesto upravitelja, suvlasnici sami pokrenuti postupak povezivanja. Matić kaže da postupak može pokrenuti bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, u kojem slučaju je upravitelj dužan sudjelovati na način kako je propisano Pravilnikom. Međutim, s obzirom na djelokrug rada upravitelja, smatra da je povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dužan pokrenuti upravitelj nekretnine i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika.

Potrebna dokumentacija

Za zgradu u kojoj nije postavljen upravitelj, postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine. Pravilnikom je izričito propisano da za upis vlasništva posebnog dijela koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora nije potrebna pisana suglasnost svih (sto posto) suvlasnika, niti izrada elaborata etažiranja, odnosno potvrda da je posebni dio samostalna uporabna cjelina, čime su uklonjene najveće prepreke u dosadašnjem postupku etažiranja zgrada, kaže Matić.

Upravitelj, dakle, pokreće sve potrebne radnje pred nadležnim tijelima i sudovima i radi se o vrlo složenom postupku. Direktor Matić kaže da on zahtjeva velik angažman i sinergiju između suda, upravitelja i suvlasnika.

- Prije pokretanja postupka povezivanja, upravitelj je dužan pisano obavijestiti suvlasnike putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika o obvezi pokretanja postupka povezivanja te troškovima i naknadama. Uz potpun i uredan zahtjev za povezivanjem, sudu se prilaže i nacrt prijedloga za povezivanjem nakon čega u postupku sudac donosi odluku, odnosno rješenje o neupisanim dijelovima i neupisanim vlasnicima, kaže Matić.

Dokumentacija koja je potrebna za pokretanje postupka je dokaz da je utvrđena građevna čestica poput građevinske dozvole ili rješenja o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine, te izvod iz katastra zemljišta o nekretnini, odnosno posjedovni list i kopija katastarskog plana. U slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potrebna je potvrda nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice. Ako je, pak, katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, potreban je odgovarajući geodetski elaborat o usklađenju katastra i gruntovnice. Uz to, za pokretanje postupka potreban je i međuvlasnički ugovor ili isprava u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na njima, a koju sačini upravitelj, zatim podaci o podulošcima iz knjige položenih ugovora te isprava na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.

Rasprava na sudu

- Ukoliko je prijedlog uredno sastavljen, sud provodi raspravu u najkraćem mogućem roku od dana podnošenja prijedloga. Svaki postupak povezivanja raspravit će se na raspravi pred zemljišnoknjižnim sudom. Na raspravu se pozivaju osobe koje su podnijele prijedlog, upravitelj i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi položenih ugovora. Ukoliko pojedini vlasnici nisu bili upisanu u knjigu položenih ugovora, odnosno zemljišnu knjigu, a u postupku povezivanja nisu dostavili vlasničku dokumentaciju ili dostavljena dokumentacija nije podobna za upis u zemljišnu knjigu, zemljišnoknjižni sud donijet će odluku o upisu na raspravi ili će upisati zadnjeg vlasnika za koji sud nedvojbeno može utvrditi pravo vlasništva. Kada sud ne može utvrditi pravo vlasništva na posebnom dijelu, upisat će vlasništvo Republike Hrvatske. Rješenje doneseno na raspravi, nastavlja, dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine, upravitelju stambene zgrade, tijelu nadležnom za katastar, Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, ali i svim drugim upisanim nositeljima knjižnih prava u knjizi položenih ugovora, odnosno zemljišnoj knjizi, kaže Aleksandar Matić.

Troškovi postupka povezivanja su radnje sa svim taksama i državnim biljezima, a njih snose svi suvlasnici te se naplaćuju iz sredstava zajedničke pričuve zgrade.

Građene prije 1997.

- Podsjetit ću da je Knjiga položenih ugovora uvedena kao privremena pomoćna evidencija zemljišne knjige temeljem koje se mogao evidentirati i odvijati pravni promet nekretninama. Obveza pokretanja postupka povezivanja prvenstveno se odnosi na zgrade sagrađene prije 1. siječnja 1997. koje nisu etažirane i koje u naravi predstavljaju stambeno-poslovne građevine u kojima se nalaze posebni dijelovi - stanovi, poslovni prostori ili garaže, odnosno sve ono što predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu - od kojih su neki upisani ili su mogli biti upisani u knjigu položenih ugovora, kao i posebni dijelovi čiji je upis u zemljišnu knjigu gotovo nemoguć, a u knjigu položenih ugovora nedopušten. Naglašavam da je Zemljišna knjiga ogledalo pravnog stanja, odnosno istinitost i potpunost upisa nekretnine za sve suvlasnike. Postupak povezivanja Knjige položenih ugovora sa zemljišnim knjigama je i zakonska obveza te je vrlo korisno podržati postupak vođen od strane upravitelja, a koji se vodi prvenstveno s ciljem zaštite privatne imovine suvlasnika, zaključuje direktor Castrum Pula 97 Aleksandar Matić.


OBAVIJEST / AVVISO

Objavljeno 11.03.2020. u 12:16 PM

Sukladno preporuci Stožera za civilnu zaštitu Istarske županije za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, Castrum Pula 97 d.o.o. privremeno ograničava rad sa strankama.

Mole se stranke da nam se obraćaju putem kontakta zaduženog tehničara za vašu višestambenu zgradu ili telefona na broj: 052/535 710 ili putem e-maila na info@castrum-pula.hr.

Za hitne intervencije broj mobitela dežurne službe je: 098 980 60 37

Zahvaljujemo na razumijevanju,

S poštovanjem,
Castrum Pula 97 d.o.o.
 

In base all'ordinanza della Protezione Civile della Regione Istriana sono in atto le misure per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti in merito alla diffusione del COVID-19. Appuntamenti di ricevimento per clienti sono temporaneamente limitati.

Si pregano i clienti in caso di bisogno o informazioni contattare il tecnico del vostro edificio o chiamarci al 052/535 710 o scriverci alla e-mail info@castrum-pula.hr

Per gli interventi straordinari e di emergenza chiamare il numero 098 980 60 37

Grazie per la vostra comprensione,
Castrum Pula 97 d.o.o.


Obavijest društva Dimnjak d.o.o. o pružanju dimnjačarskih usluga

Objavljeno 10.03.2020. u 10:51 AM

Temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Istarske županije, društvo Dimnjak d.o.o. iz Osijeka koje pruža dimnjačarske usluge na području Grada Pule i Vodnjana obavještava sve vlasnike, korisnike stambenih jedinica i poslovnih prostora kao i sve ostale građane koji koriste uređaje za loženje da se ograničava rad dimnjačarske službe, a s ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa.

Dimnjačarski poslovi obavljati će se prema hitnim situacijama i stvarnim potrebama. Sukladno razvoju situacije dimnjačari će svoje poslove obavljati u skladu sa mjerama i uputama Stožera civilne zaštite te se mole korisnici za razumijevanje.

Rad sa strankama je odgođen do daljnjega te se sva komunikacija obavlja putem web stranice http://www.dimnjak.hr/pula; www.dimnjak.hr/vodnjan, putem telefona 052/ 543 597 ili e-maila administrator.pula@dimnjak.hr.


Ulaganjem u Društveni centar Rojc Grad Pula kontinuirano brine o udrugama civilnog društva

Objavljeno 28.02.2020. u 11:02 AM

Radovi na sanaciji krova Društvenog centra Rojc, kojeg je upravitelj Castrum Pula 97 d.o.o., još je jedno značajno ulaganje Grada Pule u objekt izgrađen davne 1870. godine kroz koji dnevno prođe između 400 i 650 članova udruga civilnog društva i posjetitelja, a taj se broj vikendom udvostručuje pa tako mjesečno u Rojcu boravi i do 15.000 ljudi.

Sanacija krova po posljednjoj – 3.fazi koja je obuhvatila južni, centralni i jugozapadni dio krova DC Rojc ukupne površine 1.400 m2, završena je gotovo mjesec dana prije ugovorenog roka čime je, zajedno s prethodnim fazama, u cijelosti saniran krov Društvenog centra Rojc ukupne površine 4.250 m2.

Znači to da je postavljena kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, provedena sanacija krovnoga vijenca unutarnjeg dijela i izrađeni su limenih opšavi oko dimnjaka.
Za prethodne kao i za ovu fazu sanacije, Castrum Pula 97 d.o.o. je, po dobivenoj suglasnosti od strane Grada Pule, proveo otvoreni postupak javne nabave te je za izvođača radova izabrano društvo G.R.B. d.o.o. iz Karlovca dok je poslove stručnog nadzora obavila pulska tvrtka ANNO DOMINI d.o.o..

„U kompletnu obnovu krova Grad Pula uložio je 3,2 milijuna kuna i time osigurao korisnicima i udrugama, kojih u ovoj bivšoj vojarni Karlo Rojc djeluje više od stotinjak, znatno bolje uvjete boravka i rada. Intencija Grada Pule, kao vlasnika, i Castruma kao upravitelja je dakako nastaviti ulagati u objekt u kojem udruge svojim radom doprinose zajednici ali isto tako kroz razne programe biti im potpora i podrška u njihovom radu“ naglasio je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o..

Kada se govori o Društvenom centru Rojc, istaknimo da je riječ o zgradi ukupne površine 16.739 m2, sa četiri etaže smještene na južnom djelu i pet na sjevernom međusobno povezane bočnim hodnicima, a u kojoj su smještene brojne udruge raznih profila i djelovanja.

Osim uređenja krova zgrade, kroz prethodno razdoblje izvršila su i brojna druga ulaganja. Unutarnji i vanjski prostor kroz uređenje je pratilo potrebe korisnika te su uređeni sanitarni prostori, provedene potrebne instalacije, izvedeni zidarski i staklarski radovi u zajedničkim prostorijama i još niz ostalih redovnih i izvanrednih aktivnosti održavanja i  dotjerivanja u funkcionalnom i estetskom smislu. Uređen je i okoliš, postavljena vanjska rasvjeta i video nadzor te organizirana čuvarska služba i služba za održavanje zajedničkih prostorija. Dodatno, za hladan pogon i pričuvu za DC Rojc Grad Pula godišnje osigura  oko 1 milijun kuna.

Sve navedeno kao i buduća ulaganja koja će se planirati, još jednom potvrđuje kako Grad Pula zajedno s upraviteljem zgrade kontinuirano vodi brigu o potrebama korisnika s kojima se, u svim segmentima njihova djelovanja preko nadležnog Upravnog odjela za kulturu provodi iznimno kvalitetna i konstruktivna suradnja.


Projektom Dolcevita obnovljeno 60 građevina, među kojima je 39 kulturno-povijesne vrijednosti

Objavljeno 21.02.2020. u 04:18 PM

U više navrata isticano je da je obnova pročelja jedan od većih gradskih prioriteta, što je bio povod da o toj temi porazgovaramo s Aleksandrom Matićem, direktorom gradskog upravitelja Castruma Pula 97, koji je i pročelnik Ureda Grada. Za početak zanimalo nas je na koji način pomažu Puljanima obnoviti i dotjerati pročelja svojih zgrada, a da pritom što manje opterete vlastite kućne budžete.

- Pula je grad bogate povijesne i spomeničke baštine i znamo da naša jezgra obiluje vrijednim građevinama koje određuju sliku grada. Premda je uređenje pročelja prvenstveno obaveza vlasnika zgrade, svjesni smo da ona predstavljaju lice grada te je nužno njihovo održavanje i radi očuvanja cjelokupne vizure, posebno užeg gradskog središta. Stoga Grad Pula provodi projekt Dolcevita kroz koji, zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluje u financiranju obnove pročelja i krovišta zgrada u staroj gradskoj jezgri i šire, temeljem posljednjih izmjena gradske odluke.

Uređenje starogradske jezgre je jedan od najvažnijih prioriteta Grada Pule i nas kao upravitelja, a osim pročelja, istaknuo bih da Grad značajna sredstva ulaže i u uređenje glavnih gradskih trgova, ulica, dječjih igrališta i zelenih površina. Dolcevita je na snazi gotovo cijelo desetljeće i do sada je zahvaljujući takvom modelu sufinanciranja Grad Pula uložio više od 4,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava u uređenje pročelja i krovova građevina. Građani prepoznaju važnost ovog projekta za cjelokupnu sliku Grada te kontinuirano zaprimamo nove prijave za obnovu što nas motivira da nastavimo s provedbom ovog vrijednog projekta i ove i narednih godina.

- Pojasnite nam model sufinanciranja.

- Prije svega treba pojasniti moguće načine sufinanciranja od strane Grada. Jedan od njih je spomenička renta putem koje je moguće ostvariti financiranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi. Sufinanciranje obnove pročelja omogućeno je i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade, a s namjerom stvaranja ljepše slike Grada sufinancira se i uklanjanje grafita. Svjesni činjenice da obnova građevina iziskuje značajna sredstva, kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed.

- U kojoj mjeri uređenje pročelja može biti sufinancirano iz Dolcevite?

- Uzmemo li u obzir raspoložive načine sufinanciranja, Grad može sudjelovati u obnovi pročelja učešćem i većim od 50 posto vrijednosti investicije. Treba reći da Dolcevita primarno obuhvaća zonu zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Unutar nje nalazi se i Zona prioriteta, nazovimo je srce grada, omeđena najznačajnijim kulturnim spomenicima - Arenom, Zlatnim vratima, Trgom Forumom, pulskom Katedralom, Dvojnim vratima, Herkulovim vratima te ulicama glavnim pravcima prema gradskoj tržnici i zgradi Tržnice sagrađene u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, koja predstavlja tradicionalno mjesto okupljanja generacija Puljana. Za građevine smještene u zoni zaštićene kulturno-povijesne cjeline iz Dolcevite je moguće osigurati do 133 tisuće kuna, odnosno 178 tisuća kuna za Zonu prioriteta.

Uključene i austrijske vile

- Spomenuli ste izmjene gradske odluke. Na što se izmjene odnose?

- Posljednjim izmjenama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule, Grad sufinancira i uređenje pročelja posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, a koje se nalaze na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima kao što su, primjerice, austrougarske vile na Verudi. Isto tako, u slučajevima kad su ulična pročelja građevina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini obnovljena u recentnom razdoblju, predviđena je mogućnost obnove i/ili zamjene dotrajale stolarije. Sufinanciranjem obnove nastoji se poboljšati stanje vrijednog graditeljskog fonda te ukupne slike grada - kako njegovog strogog središta, tako i drugih vrijednih područja.

- Postoji li još koji izvor sredstava koji građani mogu iskoristiti prilikom uređenja pročelja?

- Naravno. Osim putem projekta Dolcevita, građani mogu aplicirati za dodatna sredstva za obnovu pročelja putem, primjerice, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čime imaju priliku velik dio troškova investicije podmiriti upravo iz javnih izvora. Dodatni motivirajući faktor prilikom donošenja odluke o obnovi svakako su i značajne uštede koje energetska obnova zgrada donosi njihovim suvlasnicima.

- Koliko je građevina do sada obnovljeno putem projekta Dolcevita? Možete li izdvojiti neke značajnije?

- Projektom Dolcevita je do sada sufinancirana obnova ukupno 60 građevina, od čega 39 na području kulturno-povijesnog područja grada. Jedna od istaknutijih građevina, u čiju se obnovu financijski uključila i Turistička zajednica grada Pule je zgrada u samom centru grada, na adresi Giardini 14, preko puta najfrekventnije gradske pješačke zone. Tu je i zgrada na Kapitolinskom trgu 1, iza Komunalne palače, dok je ispred Palače i Augustovog hrama obnovljeno pročelje zgrade na Forumu 11, posebno značajno za dodatnu valorizaciju glavnog gradskog trga Foruma na kojemu se održavaju brojne manifestacije i nezaobilazan je na turističkoj karti Pule. Može se navesti i Istarska 17/19 i Amfiteatarska 8. Teško je izdvojiti pojedine jer sve u konačnici imaju veliku vrijednost i u odnosu na zaštićenu cjelinu u kojoj se nalaze. Dolcevita, naime, predstavlja model sufinanciranja obnove pročelja grada Pule koji uključuje sve upravitelje zgrada u Puli.

- Koja obnova je do sada bila najveći izazov?

- Obnova netom spomenutog bloka zgrada na adresi Istarska 17/19 i Amfiteatarska 8 jer je riječ o spomeniku kulture te je bilo izrazito važno svaki detalj iskomunicirati između predstavnika suvlasnika, projektanta koji mora biti licenciran od strane Ministarstva kulture, licenciranog izvođača i, naravno, sve u uskoj suradnji s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli. Novi Zakon o stanovanju

- Uređenjem se ujedno i potiče građevinski sektor?

- Osim što se kroz uređenje pročelja pridonosi vizuri tri tisuće godina staroga grada, Grad Pula projektom Dolcevita omogućuje otvaranje novih radnim mjesta u građevinskom sektoru. Pročelja su, ponovit ću, "lice grada" i treba pozdraviti i podržati sve investicije u obnovi bogatog graditeljskog nasljeđa. Zaštićen kulturno-povijesni dio grada Pule centar je velikog broja događanja i posjeta gostiju pa ga je potrebno kontinuirano oplemenjivati, što se kontinuirano i radi.

- Što se tiče zakonske regulative koja uređuje ova pitanja, kako tu stoje stvari?

- Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. Smatram da uvijek ima mjesta dodatnom napretku pa tako i kroz zakonsku regulativu odnosno kroz donošenje Zakona o stanovanju, upravljanju i održavanju stambenih zgrada. Ovime bi se pojasnile nedorečenosti iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ukomponirale odredbe Uredbe o održavanju zgrada u novi Zakon, uz potrebne nadopune u cilju održivog razvoja kolektivnog stanovanja u urbanim sredinama. Novi Zakon mora značajnije obuhvatiti pitanja prava, obaveze i odgovornosti svih uključenih dionika, od suvlasnika, predstavnika suvlasnika, upravitelja i konzervatora prema ostalim suvlasnicima i zajednici u kojoj žive, s obzirom da su održavane zgrade dio urbanog identiteta grada i nezanemariv javni interes.


Radovi na obnovi bivšeg Pionirskog doma odvijaju se prema planiranoj dinamici

Objavljeno 12.02.2020. u 09:08 AM

Intenzivno se izvode radovi na cjelokupnoj obnovi Dječjeg kreativnog centra, poznatijeg kao bivši Pionirski dom, a sve kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada, primjeren njihovoj kreativnosti i veselom druženju. Trenutno su u tijeku radovi na zidarskoj obradi šliceva elektroinstalacija, pripremaju se podovi za ugradnju hidroizolacije, završavaju se radovi na krovu, završava se obrada podrumskih zidova klasičnom žbukom, izvodi se novi priključak električne energije sa novim napojnim kablom te se završavaju svi iskopi potrebni za polaganje kablova rasvjete dvorišta.

Izvođač radova je društvo DE CONTE d.o.o. iz Labina, odabrano kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju, a mališani bi se u obnovljene prostorije trebali vratiti u listopadu ove godine. Vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega su čak 2,7 milijuna kuna bespovratna sredstva, dok će ostatak sredstava za uređenje osigurati Grad Pula.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova s ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi uređenja odnose se na zamjenu svih unutarnjih vrata i grijaćih tijela, sanaciju kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolaca zamjenu svih podnih obloga, izradu poda sa sportskom podlogom u baletnom studiju, kompletnu zamjenu cijevi tople i hladne vode te uređenje okoliša i izradu novih kaskadnih zidova.

„Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU i smanjujemo teret gradskog proračuna, a projekt u konačnici rezultira energetskim uštedama od oko 67 posto te manjim režijskim troškovima koji se mogu znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda naših najmlađih. Budući da kroz Dječji kreativni centar dnevno prođe oko 500-tinjak mališana, govorimo o projektu od iznimnog značaja za naše najmlađe sugrađane", izjavio je Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada i direktor društva Castrum Pula 97 d.o.o. koje upravlja zgradom DKC-a.


O Dolceviti, Rojcu, Pionirskom domu,...

Objavljeno 13.01.2020. u 12:40 PM

Na kraju jedne i s početkom druge godine uvijek se nekako podvuče crta što je rađeno u godini iza nas. Društvo Castrum Pula 97 d.o.o., najveći upravitelj zgrada na području Pule i cijele Istre aktivan je u obnovi zgrada kojima upravlja i održava, promičući aktivnosti gradskog projekta uređenja pročelja Dolcevita, energetske obnove višestambenih i javnih zgrada kao i uređenju dječjih igrališta i igrališta za pse na području Grada. Stoga je direktor Castrum Pula 97 d.o.o. ujedno i pročelnik Ureda Grada g. Aleksandar Matić u razgovoru rezimirao dosadašnje projekte ali i najavio planove za 2020. godinu.

Tijekom prošlogodišnjeg razgovora kazali ste kako je Putem projekta Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, krajem listopada 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Energetska obnova zgrade „Dječji kreativni centar“ Pula od strane Ministarstva graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i korisnika bespovratnih sredstava Grada Pula i ujedno najavili najznačajniji projekt u 2019. godini.

- U rujnu 2019. godine nakon provedenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova, započela je dugo očekivana obnova Dječjeg kreativnog centra, poznatijeg kao bivši Pionirski dom, a sve kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada, primjeren njihovoj kreativnosti i veselom druženju. Radovi se odvijaju sukladno dinamičko -terminskom planu, a mališani bi se u obnovljene prostorije trebali vratiti u listopadu 2020. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega je čak 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a preostali dio od 6 milijuna kuna sufinancira Grad Pula koji je odlučio da se osim energetske provede cjelokupna obnova objekta. Budući da kroz Dječji kreativni centar dnevno prođe oko 500-tinjak mališana, projekt je od iznimnog značaja za naše najmlađe sugrađane.

Ima li Castrum spremne još neke projekte za prijavu na „Poziv za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ čija se objava očekuje u 2020. godine?

- Ima, za predmetni natječaj spremni su projekti energetske obnove za Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula te za poslovnu zgradu Forum 2 i 3 koji uključuju obnovu vanjske ovojnice, zamjenu dotrajale stolarije, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja, izmjenu sustava rasvjete te daljinsko očitanje energije. Projektantska vrijednost pojedinačnih investicija iznosi 9 milijuna kuna bez PDV-a, a napominjem kako su oba projekta odobrena od strane Konzervatorskog odjela u Puli.

Pritom, Castrum je u tijeku provođenja svih aktivnosti za prijavu sukladno uvjetima predmetnog poziva i za poslovnu zgradu u Puli na adresi Flanatička 29 i stadion SRC Veruda. Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU, ostvaruju se energetske uštede, smanjuju se režijski troškovi, a koji se mogu  znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda.

Razgovarajući o energetskoj obnovi, potporu u obnovi pročelja odnosno sufinanciranjem pruža i Grad Pula kroz projekt Dolcevita. Vama, kroz objedinjenu funkciju direktora i pročelnika prvenstveni je cilj promocija projekta i informiranje građana o mogućnostima obnove pročelja bespovratnim gradskim sredstvima.

- O prednostima i mogućnostima projekta “Dolcevita” kojim se sufinancira obnova pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada odnosno i posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima, a koje se nalaze i izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, najbolje govori sam podatak da je do sada obnovljeno čak 59 pročelja, od čega njih 38 na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, a toga je Castrum putem ovog modela sufinanciranja građevina obnovio 16 zgrada i to 13 na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada te 3 izvan starogradske jezgre. U završnoj fazi spremnosti je 17 zgrada.

Na našem portalu pisali smo i o Društvenom centru Rojc, konkretno i za predmetni projekt promičete aktivnosti kao direktor Castruma.
 
- Castrum upravlja Društvenim centrom Rojc te je kao upravitelj uspješno proveo sve aktivnosti od izrade projektne dokumentacije, postupka javne nabave za izvor izvođača radova i usluge stručnog nadzora te kroz dvije faze proveo sanaciju 2850 m2 ravnoga krova. Početkom siječnja započeti će treća i završna faza sanacije od 1400 m2 vrijednosti 860 tisuća kuna sa PDV-om. Društveni centar Rojc je mjesto u kojemu danas živi, radi i djeluje više od 100 udruga civilnog društva iz djelatnosti kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva, skrbi o osobama s posebnim potrebama, skrbi o djeci i osobama treće životne dobi, ekologije, humanitarnog rada, tehničke kulture, nacionalnih manjina, djelatnosti udruga proizašlih iz domovinskog rata i druge koje su uspješan  primjer suradnje između gradske vlasti i organizacija civilnog društva, a kroz razne programe i ulaganja Grad Pula neupitno iskazuje podršku.  

Kada govorimo o ulaganjima, Grad Pula značajna sredstva izdvaja za dječja igrališta, a njihovo je održavanje za područje cijeloga grada povjerio Castrumu.

- Uređenju dječjih igrališta pristupa se kontinuirano, u sklopu programa Grada kao i temeljem zahtjeva samih građana putem svojih mjesnih odbora. Castrum  brine o redovnom održavanju dječjih igrališta kojih na području grad Pule ima 66 unutar 16 gradskih mjesnih odbora te ih je još 13 u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Također brine i o 2 igrališta za pse. Igrališta se redovito obilaze od strane obučenih i licenciranih djelatnika Castruma, čiste i održavaju, a za 2020. godinu je Grad Pula kako za nova igrališta i postojeća osigurao više od milijun kuna,  a sve s ciljem još sigurnije i bezbrižnije igre za najmlađe sugrađane.

Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište koje pripada zgradi. Što čini Castrum po pitanju informiranja suvlasnika odnosno o njihovim pravima i obvezama?

- Zakonom o vlasništvu drugim stvarnim pravima propisano je da su suvlasnici uz upravitelja dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom. Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice i prema upravitelju su nalogodavci, a u toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti odnosno za zajedničke dijelove i uređaje.

Veliki dio etažnog vlasništva još uvijek nije upisan u zemljišne knjige. Zakonodavac je odredio upravitelje kao zainteresiranu stranu da pokrenu sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrada na građevinskim česticama i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.

- Navedeni postupak, podsjetit ću, upravitelji su bili dužni pokrenuti do 31. prosinca 2015. godine. Novom obvezom upravitelj u ime i za račun vlasnika, u skladu s postojećim propisima, doprinosi sređivanju zemljišnih knjiga te svakom suvlasniku olakšava raspolaganje nekretninom. Castrum Pula je za postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora angažirao vlastite resurse, a zbog opsežnosti posla i cilja što bržeg rješavanja predmetnih pitanja na zadovoljstvo suvlasnika, postupak je ubrzao dodatnim angažmanom vanjskog odvjetničkog ureda. Od ukupno 650 zgrada na upravljanju, povezano je gotovo 80% višestambenih zgrada, a za preostale je postupak povezivanja u tijeku odnosno za iste se očekuju pozivi za ročišta.

Znatne napore Castrum ulaže u komunikaciju sa suvlasnicima vezano za obvezu čišćenja dimnjaka i dimovoda.

- Sigurnost građana, njihovih života i imovine na prvom je mjestu stoga kao gradski upravitelj zgrada uz pomoć izabranog koncesionara za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovoda kroz razne komunikacijske kanale podsjećamo na obvezu suvlasnika jer jedino ispravno izvedeni i održavani dimnjaci i ložišta mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Kontrola dimnjaka i ložišta izvodi se najmanje jednom godišnje, a čišćenje i održavanje dimnjaka, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora.

Obzirom na kontinuirani rad upravljačke djelatnosti i raznih započetih i projekata u pripremi, koji su ciljevi  društva za 2020. godinu?

- Svakako, kao što ste naveli koncentrirati se na planirane i projekte u tijeku s ciljem njihove kvalitetne realizacije ali svakako daljnji naglasak je na uređenju pročelja i krovova kroz projekt „Dolcevita“, u sklopu kojeg suvlasnici, napominjem mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta, odnosno 133 tisuće izvan zone prioriteta, a dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade. Dakle, u građevinama gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, svojim sugrađanima izlazi se u susret i kroz sufinanciranje u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed. Uzmu li se u obzir svi raspoloživi načini sufinanciranja, Grad Pula može sudjelovati u obnovi pročelja s učešćem većim od 50 posto ukupne vrijednosti investicije uređenja građevine stoga pozivam suvlasnike da nam se obrate za sve upite i nejasnoće jer osim pogodnosti za same su vlasnike, Grad Pula kroz već realizirane projekte dobiva novu vizuru tritisućljetnog grada. Održavane zgrade dio su urbanog identiteta grada, dio našeg kulturnog naslijeđa i nezanemarivi javni interes.


Obnavlja se i preostali dio krova Društvenog centra Rojc

Objavljeno 08.01.2020. u 10:19 AM

U obnovu, odnosno rekonstrukciju krova Društvenog centra Rojc, kojim upravlja Castrum Pula 97 d.o.o., u posljednje tri godine  uloženo je 2,2 milijuna kuna.  Ukupno je obnovljeno 2.850 m2  površine krova i to kroz dvije faze izvođenja radova, a s ciljem kompletne obnove krovne površine Rojca, u posao je uveden izvođač radova na obnovi i preostalog dijela  krova površine od 1.400 m2.

„U bivšoj vojarni Karlo Rojc djeluje više od stotinjak različitih udruga stoga je intencija Grada Pule kao vlasnika i Castruma kao upravitelja da sukladno mogućnostima uložimo u objekt ali i kroz razne programe podržimo rad udruga i njihov napor u doprinosu zajednici“ kazao je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o.

Vrijednost rekonstrukcije 1.400 m2 površine krova iznosi 860 tisuća kuna i, kao i po prethodnim fazama, obuhvaća termoizolaciju krova, novi sloj hidroizolacijske membrane s popratnim limenim opšavima te sanaciju derutnog vijenca krova zgrade.

Podsjetimo, Castrum Pula 97 d.o.o. je, po dobivenoj suglasnosti od strane Grada Pule, proveo otvoreni postupak javne nabave te je za izvođača radova izabrano društvo G.R.B. d.o.o. iz Karlovca dok poslove stručnog nadzora obavlja pulska tvrtka ANNO DOMINI d.o.o..
Radovi se planiraju okončati u roku od 2 mjeseca.

Potrebno je napomenuti da se godišnje više od milijun kuna izdvaja u redovno održavanje i portirsku službu u Rojcu, što uz ostala ulaganja poput onoga za korisnike iznimno značajnog u dnevni boravak,  potvrđuje ispravan način brige prema gradskoj imovini i predstavlja veliku podršku Grada razvoju civilnog društva u Puli.


God. ulaganje Grada Pule prelazi milijun kuna: Investicije u dječja igrališta i bivši Pionirski dom

Objavljeno 18.12.2019. u 07:16 AM

Pula ima 66 dječjih igrališta unutar 16 gradskih mjesnih odbora, dok ih je još 13 u sastavu vrtića kojima je osnivač Grad

Uz rekonstrukciju brojnih gradskih cesta i križanja, ove jeseni puno se ulaže i u obnovu i izgradnju dječjih gradilišta kako bi spremna dočekala novu sezonu igre na otvorenom. Na području Pule uređeno je 66 dječjih igrališta, unutar 16 gradskih mjesnih odbora, dok ih je još 13 u sastavu vrtića kojima je osnivač Grad. Za redovito održavanje igrališta ove godine osigurano je 600 tisuća kuna, a uključujući izradu projektne dokumentacije, nabavu nove opreme i izvođenje radova, iznos godišnjih izdvajanja prelazi milijun kuna. O igralištima skrbi gradsko trgovačko društvo Castrum Pula 97.

Novo igralište na Hidrobazi

Uređenju dječjih igrališta, kažu u Gradu Puli, pristupa se kontinuirano, kako u sklopu gradskih programa, tako i temeljem zahtjeva građana putem svojih mjesnih odbora. Prijedloga je puno, a s realizacijom se već krenulo na brojnim lokacijama od kojih je trenutno najvidljivija ona među takozvanim plavo-žutim zgradama u Ulici Jurja Žakna. Cjelovitom rekonstrukcijom vrijednom milijun kuna, koja treba biti završena do kraja godine, taj će prostor dobiti brojne nove sadržaje i sprave. Uređenje uključuje i mjestimičnu obnovu postojećih pješačkih staza od kulir i granitnih ploča, proširenje zone za igru, ugradnju višebojne antistres podloge, postavljanje novih klupa, stolova i koševa za smeće, sadnju zelenila i završno uređenje terena.

Nova je ograda na dječjim igralištima u Viškoj i Benčićevoj ulici, a slijedi zamjena igrala na Novoj Verudi. Što se planova tiče, izrađena su idejna rješenja za novo dječje igralište u Zahtilinoj ulici te za cjelovitu rekonstrukciju igrališta "Antena" na Partizanskom putu, a u izradi je glavni projekt za rekonstrukciju igrališta u Krležinoj ulici. U sklopu redovnog održavanja, sanirana je vododerina te postavljene antistres podloge na dječjem igralištu u Gortanovoj uvali. Antistres podloge popravljene su i na Trgu žrtava fašizma te drvenarija na igralištima na Monte Zaru, Monvidalu, u Kochovoj, Parku Franje Josipa i drugdje.

U narednom periodu planira se urediti igralište uz Ulicu Orbanin na području MO Busoler. Ogradit će se te nivelirati i urediti podloga, pri čemu će se zadržati prirodni materijali. Kroz prijavu za sufinanciranje Ministarstva turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u ovoj godini, planirano je i uređenje novog dječjeg igrališta na Hidrobazi.

- Neovisno što kao grad nosimo prestižnu titulu Grada prijatelja djece, ulaganje u sadržaje za mališane oduvijek je naše opredjeljenje. Obnavlja se i Dječji kreativni centar koji će našim najmlađima osigurati najviše standarde za razvoj njihove kreativnosti i maštovitosti, kaže pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Pionirski dom

Za rekonstrukciju zgrade bivšeg Pionirskog doma, procijenjenu na 8,7 milijuna kuna, čak je 2,7 milijuna bespovratnih sredstava stiglo iz EU-a, preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, a djeca bi se u obnovljene prostore trebala vratiti u listopadu iduće godine.

- Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU-a i smanjujemo teret na gradskom proračunu, a cilj je i energetska ušteda od oko 67 posto te manji režijski troškovi. Te uštede, naravno, znače i više novca za daljnje podizanje društvenog standarda naših najmlađih, kaže pročelnik Ureda grada i direktor društva Castrum Pula 97 Aleksandar Matić. Poziva roditelje da i dalje budu aktivni sudionici te da svoje prijedloge za uređenje gradskih dječjih igrališta i sanaciju postojećih upute društvu Castrum.

>> LINK NA ČLANAK <<


Pulskom Dječjem kreativnom centru za obnovu dodatnih 1,3 milijuna kuna

Objavljeno 11.12.2019. u 05:14 PM

Zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek danas je u Medulinu prisustvovao potpisivanju ugovora o dodjeli nacionalnih sredstava u okviru Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini, a čime će se dodijeljena sredstva od 1,3 milijuna kuna utrošiti za rekonstrukciju pulskog Dječjeg kreativnog centra.

Sredstva su dodijeljena temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019., a samom potpisivanju  nazočila je i pomoćnica ministra Regionalnog razvoja i fondova Europske unije Katica Mišković.  

Inače, ukupna investicija rekonstrukcije Dječjeg kreativnog centra iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega su čak 2,7 milijuna kuna bespovratna sredstva. Od toga 1,4 milijuna kuna su sredstva  EU fonda za regionalni razvoj i današnjih 1,3 milijuna Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a  ostatak sredstava za uređenje osigurat će Grad Pula.

Dječji kreativni centar obnavlja se kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada kojeg dnevno koristi 500 djece. Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova s ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi uređenja odnose se na zamjenu svih unutarnjih vrata i grijaćih tijela, sanaciju kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolaca zamjenu svih podnih obloga, izradu poda sa sportskom podlogom u baletnom studiju, kompletnu zamjenu cijevi tople i hladne vode te uređenje okoliša i izradu novih zidova. Sanirat će se i ogradni zid, ugrađene nova ograda i ulazna vrata u dvorište, osvijetljeno kompletno dvorište LED rasvjetom, rekonstruirana rampa za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrađena nova gromobranska instalacija i drenaža oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, nova hidroizolacija podova te novo betonskog stepenište koje povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta.


Uskoro objava Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Objavljeno 05.12.2019. u 09:36 PM

Uz mogućnost sufinanciranja obnove pročelja i krovova iz proračuna Grada Pule upućuje se upravitelje da na vrijeme pripreme i projektne prijedloge za energetsku obnovu višestambenih zgrada kojima će se značajno smanjiti režijski troškovi vlasnika stambenih jedinica, povećati vrijednost nekretnina ali i značajno utjecati na zaštitu okoliša.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je na e-savjetovanju do 2. siječnja 2020. godine, iznijeto je na jučerašnjoj konferenciji "Energetska obnova višestambenih zgrada" u organizaciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, kojoj je bio cilj brojnim hrvatskim upraviteljima, projektantima, konzultantima, predstaviti novi Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada". Konferenciju je otvorio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar te najavio planove Ministarstva za buduće programsko razdoblje odnosno ključne elemente novog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, čija objava se očekuje početkom I. kvartala 2020. godine. Cilj Poziva je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada kako bi se postigla energetska ušteda smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera, te korištenja obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. U projekt energetske obnove zgrade preporuča se uvrstiti i sanaciju dimovodnih kanala.

„I ovom prilikom pozivam sve upravitelje da spremno dočekaju raspisivanje Poziva koji pruža  bespovratna europska sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada s ciljem smanjenja režijskih troškova za vlasnike, novu veću vrijednost nekretnina čime i kvalitetu života, a svakako isto ima značajan utjecaj na zaštitu okoliša“, istaknuo je Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada i direktor gradskog upravitelja zgrada – društva Castrum Pula 97 d.o.o..

Raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152 milijuna kuna s mogućnosti povećanja,  a stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova iznosit će 60 %. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje najranije 45 kalendarskih dana od objave Poziva u informatičkom sustavu eFondovi odnosno novi način podnošenja prijava u odnosu na prethodni poziv, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. ožujka 2021. godine.

„Posebno želim istaknuti i podsjetiti suvlasnike zgrada i upravitelje da iskoriste i sufinanciranje Grada Pule putem projekta obnove pročelja i krovova „Dolcevita“ kroz koji se može ostvariti sufinanciranje Grada Pule u iznosu do 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta, odnosno 133 tisuće izvan zone prioriteta, a dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade. Korištenjem ove mogućnosti sufinanciranja obnove zajedno s europskim sredstvima za energetsku obnovu omogućuje se građanima obnovu zgrada uz što je moguće manje zadiranje u kućni budžet“, zaključio je Aleksandar Matić.


Dočekajte spremni nove natječaje za energetsku obnovu višestambenih i javnih zgrada

Objavljeno 14.11.2019. u 11:51 AM

Prema najava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, početkom prvog kvartala 2020. godine bit će objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetske obnove višestambenih zgrada“ kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije.

Riječ je trajnom pozivu i otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava, a na sam Poziv može se prijaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika.

Cilj Poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje i hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50 posto u odnosu na godišnju potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove.

„Castrum Pula 97 kao upravitelj velikog broja višestambenih i javnih zgrada u Puli danas ima zbilja bogato iskustvo u provođenju niza projekata obnove koji se financiraju bespovratnim sredstvima i već imamo spremne projekte za javne zgrade koje planiramo aplicirati po objavi Poziva ministarstva. Naime, ono što je ključno i na čemu inzistiramo je da maksimalno koristimo sve dostupne izvore financiranja, od EU fondova do gradskog projekta obnove pročelja i krovišta Dolcevita, a sve kako bi se smanjilo učešće u financiranju samih suvlasnika“, izjavio je pročelnik Ureda Grada Pule i direktor Castruma Pula 97 Aleksandar Matić.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., dok se prema najava iz nadležnog ministarstva, natječaj za obnovu javnih zgrada očekuje na proljeće 2020. godine.

S poštovanjem,
Grad Pula
Odsjek za informiranje


Grad Pula kreće sa kontrolom i opomenama suvlasnicima sa derutnim i neurednim pročeljima

Objavljeno 24.10.2019. u 01:03 PM

Popis oštećenih pročelja, koja mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine, bit će uručena svim vlasnicima i suvlasnicima zgrada koji su zatečene nedostatke obavezni ukloniti, a za što mogu ostvariti pomoć Grada u sklopu projekta Dolcevita.

Službe komunalnog redarstva Grada Pule započele su s pregledom pročelja pulskih zgrada kako bi se utvrdilo njihovo stanje, odnosno potencijalne ugroze za život, zdravlje ili imovinu ljudi. Naime, prema odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Pule, vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati na način da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Također, vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi. Komunalne službe pregledat će i protupravno postavljene reklame, plakate te druge natpise i informacije. Po završetku akcije, popis svih neurednih, prljavih i oštećenih pročelja, odnosno onih koja mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine, putem njihovih upravitelja bit će uručena svim vlasnicima i suvlasnicima zgrada koji će potom biti obvezni zatečene nedostatke i ukloniti.

Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu tko prlja ili nagrđuje zgradu, ne održava vanjske dijelove zgrade ili dijela zgrade, ne otklanja vanjska oštećenja zgrade, odnosno postupa suprotno odredbama članka 5 Odluke, kaznit će se za prekršaj pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 kn, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 3.000,00 kn, te fizička osoba u iznosu od 500,00 kn.

Pitanje uređenja pročelja i krovišta prvenstveno je pitanje privatnog vlasništva, međutim Grad Pula je itekako svjestan važnosti uređenih, urednih i čistih pročelja te njihovu obnovu unutar starogradske jezgre potiče projektom Dolcevita.

Projektom građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja po pojedinoj građevini do maksimalno 75.000,00 kuna za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 100.000,00 kuna za građevine unutar Zone prioriteta.

Dodatno sufinanciranje u iznosu od 100 posto opravdanih troškova ulaganja, do maksimalnih 50.000,00 kuna za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 70.000,00 kuna za građevine unutar Zone prioriteta, građani mogu ostvariti za radove obnove detalja.

Za sve građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, korisnici mogu ostvariti i pravo na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, u iznosu do 50 posto opravdanih troškova ulaganja do 4.000,00 kuna po pojedinoj građevini, koliko se može ostvariti i za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata građevine, u slučaju energetske obnove.

Pored toga, suvlasnicima je omogućeno sufinanciranje i za posebno vrijedne povijesne građevine s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, a koje se nalaze na posebno frekventnim pravcima.

Osim Dolcevite, putem spomeničke rente moguće je ostvariti financiranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi, a s namjerom stvaranja ljepše slike grada, sufinancira se i uklanjanje grafita na cijelom području Pule i to do 50 posto opravdanih troškova ulaganja.

Svjesni činjenice kako obnova građevina iziskuje značajna sredstva, kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed.

Za obnovu pročelja na raspolaganju su i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji bi, prema najavama, novi natječaj za sufinanciranje obnove mogao raspisati do kraja ove godine.

S poštovanjem,

Grad Pula
Odsjek za informiranje


Krajem godine raspisuje se javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Objavljeno 22.10.2019. u 12:21 PM

Najavio je to Mladen Ilijević, voditelj tima za energetsku obnovu višestambenih zgrada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na proslavi obilježavanja 20. obljetnica osnutka Udruge Upravitelj održanoj 18. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, kojoj je prisustvovao i Aleksandar Matić, direktor gradskog upravitelja zgrada Castrum Pula 97 d.o.o., društva koje je jedno od 14 osnivača Udruge Upravitelja.

„Udruga treba nastaviti okupljati upravitelje nekretnina te svojim radom sudjelovati, usmjeravati i doprinijeti donošenju što kvalitetnijeg Zakona o upravljanu i održavanju zgrada obzirom da su održavane zgrade i njihova pročelja "lice grada", kazao je tim povodom Matić te dodao da novi Zakon mora značajnije „uroniti“ u pitanje prava, obaveze i odgovornosti svih uključenih dionika, od suvlasnika, predstavnika suvlasnika i upraviteljima prema ostalim suvlasnicima i zajednici u kojoj živimo, obzirom su održavane zgrade dio urbanog identiteta grada, dio našeg kulturnog naslijeđa  i nezanemarivi javni interes. 

Udruga Upravitelj u protekla je dva desetljeća stasala u krovnu neovisnu organizaciju koja na nacionalnoj razini aktivno sudjeluje u kreiranju i oblikovanju stambene politike i kulture življenja. Razvijajući struku i šireći svoj utjecaj Udruga Upravitelj izgradila je ugled i postala relevantno centralno mjesto za sve teme vezane uz upravljanje zgradama, istaknuo je Bojan Bodražić, predsjednik Upravitelja i direktor osječkog Zavoda za stanovanje.
Uoči skupštine održana je sjednica Upravnog odbora Udruge te je postavljena ploča na zgradi Zavoda za stanovanje kao trajan podsjetnik na 1999. i osnivanje Udruge Upravitelj u prostorijama Zavoda. U sklopu svečane sjednice predstavljena je i raskošna monografija Udruge. Tom je prigodom istaknuto kako Upravitelj trenutno u svom članstvu okuplja 88 tvrtki upravitelja iz cijele Hrvatske, koje upravljaju s više od 550.000 prostora, što čini gotovo 90 posto cjelokupnog fonda kolektivnog stanovanja, koji je predmet upravljanja i rada upravitelja u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.


S poštovanjem,

Grad Pula 
Odsjek za informiranje 


Započela obnova Dječjeg kreativnog centra za još ugodniji i kreativniji rad pulskih mališana

Objavljeno 20.09.2019. u 09:54 AM

Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega je čak 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Započela je dugoočekivana obnova Dječjeg kreativnog centra, poznatijeg kao bivši Pionirski dom, a sve kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada, primjeren njihovoj kreativnosti i veselom druženju. Izvođač radova je društvo DE CONTE d.o.o. iz Labina, odabrano kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju, a mališani bi se u obnovljene prostorije trebali vratiti u  listopadu 2020. godine. 

Vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega su čak 2,7 milijuna kuna bespovratna sredstva, dok će ostatak sredstava za uređenje osigurati Grad Pula. Naime, putem programa Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora od strane Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancirat će se energetska obnova zgrade s 1,4 milijuna kuna, a dodatno su osigurana sredstva  u iznosu od gotovo 1,3 milijuna kuna temeljem Javnog poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

„Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU i smanjujemo teret gradskog proračuna, a projekt u konačnici rezultira energetskim uštedama od oko 67 posto te manjim režijskim troškovima koji se mogu znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda naših najmlađih. Budući da kroz Dječji kreativni centar dnevno prođe oko 500-tinjak mališana, govorimo o projektu od iznimnog značaja za naše najmlađe sugrađane", izjavio je Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada i direktor društva Castrum Pula 97 d.o.o. koje upravlja zgradom DKC-a.

Radovi energetske obnove uključuju izradu energetski učinkovite fasade i zamjenu dotrajale stolarije, zamjenu kompletnog krova s ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacije jake i slabe struje s energetski učinkovitijom rasvjetom, rekonstrukciju kompletne kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom (na prirodni plin). Ostali radovi uređenja odnose se na zamjenu svih unutarnjih vrata i grijaćih tijela, sanaciju kompletnih zidova i stropova, obnovu pet sanitarnih čvorova s izradom sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti, sanaciju pozornice teatra Naranča i rekonstrukciju gledališta s ugradnjom novih stolaca zamjenu svih podnih obloga, izradu poda sa sportskom podlogom u baletnom studiju, kompletnu zamjenu cijevi tople i hladne vode te uređenje okoliša i izradu novih kaskadnih zidova. Također, bit će saniran i ogradni zid, ugrađene nova ograda i ulazna vrata u dvorište, osvijetljeno kompletno dvorište LED rasvjetom, rekonstruirana rampa za osobe smanjene pokretljivosti za ulaz na I. kat, izrađena nove gromobranska instalacija i drenaža oko objekta radi sprječavanja kapilarne vlage zidova, nova hidroizolacija podova te novo betonskog stepenište koje povezuje parkiralište i glavni ulaz objekta.

Tijekom izvođenja radova obnove, svi korisnici Dječjeg kreativnog centra svoje će redovne aktivnosti obavljati u zamjenskim, adekvatnim lokacijama za što se pobrinuo Upravni odjel za kulturu. Tako je Studio Zaro smješten u Društvenom centru Rojc, Teatar Naranča u Zajednici talijana/Circolo za predstave i redoviti program, zgradi Italuniona/Trg I. Istarske brigade 10 za dramski program, a skladište za scenografiju je u Vitezićevoj 8 te u Stankovićevoj 49, dok će ured Društva Naša djeca biti u Bruna Kosa 16, a aktivnosti u dvorani Mate Parlov i Dječjem vrtiću u Rižanskoj ulici. Gradska knjižnica i čitaonica privremeno će biti smještena u Smareglinoj 2.

S poštovanjem,
Grad Pula


Odluka o komunalnom redu

Objavljeno 06.08.2019. u 11:02 AM

Odluku o komunalnom redu i njegovom provođenju možete pronaći na sljedećem LINKU.


Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Objavljeno 10.07.2019. u 03:36 PM

Odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole možete pronaći na sljedećem LINKU.


Višestambena „doktorska“ zgrada nasuprot amfiteatra u novom ruhu

Objavljeno 03.05.2019. u 08:12 AM

Kutna zgrada na adresi Istarska 17, 19 i Amfiteatarska 8 dobila je novo pročelje i krov te je u cijelosti i energetski obnovljena što će suvlasnicima uštediti oko 56 posto toplinske energije za grijanje i hlađenje

„Želim se zahvaliti Gradu Puli, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Turističkoj zajednici grada Pule, konzervatorima, nadzornom inženjeru, izvođaču radova i upravitelju Castrumu koji su nam pomogli obnoviti naš dom, ali i značajno uštedjeti. Radovi su odrađeni u najavljenom roku bez remećenja naših svakodnevnih aktivnosti i zaista smo prezadovoljni“, u dahu je kazala dr. Vinka Kos, predstavnica stanara bloka zgrada na adresi Istarska 17, 19 i Amfiteatarska 8, poznat i kao „doktorska“ zgrada koju su danas obišli pulski gradonačelnik Pule Boris Miletić i pročelnik Ureda Grada Aleksandar Matić.

Radovi uređenja pročelja predmetnog bloka zgrada završili su do kraja travnja, taman prije početka turističke sezone budući da se najviše manifestacija u gradu, njih više od tisuću godišnje, odvija u ljetnim mjesecima kada Arena postaje centar događanja. Kompletno je saniran krov i ugrađena termo izolacija, uređeno je pročelje prema uvjetima konzervatora, a stari drveni prozori zamijenjeni su novima, energetski učinkovitima s troslojnim staklima. Strop prema prizemlju je također termo izoliran što doprinosi uštedi od procijenjeno 56 posto toplinske energije za grijanje i hlađenje. Radove je izvodilo društvo Navi Coop d.o.o. iz Pule, tvrtka licencirana od strane Ministarstva kulture.

„Naš grad obiluje bogatom kulturnom baštinom i brojnim građevinama od posebne vrijednosti, što zahtijeva adekvatnu obnovu i uređenje. Upravo zato osmislili smo projekt Dolcevita kroz koji financijski pomažemo našim sugrađanima obnoviti svoje privatno vlasništvo kako bi imali još kvalitetnije uvjete stanovanja. Ova je zgrada obnovljena tako da je više od 50 posto troškova investicije podmireno iz javnih izvora i vjerujem da ima prostora da se bespovratna sredstva još intenzivnije iskoriste od čega će u konačnici korist imati građani koji će uživati u ljepšem i kvalitetnijem životnom okruženju s nižim režijskim troškovima i većom vrijednosti vlastitih nekretnina“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove iznosi 2,6 milijuna kuna, od čega je  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u sklopu projekta „Energetska obnova višestambenih zgrada“, sudjelovao s bespovratnim sredstvima u iznosu od gotovo 1,2 milijuna kuna,  dok je Grad Pula  osigurao dodatnih 178 tisuća kuna. Uz to, Turistička zajednica grada Pule sudjelovala je s 25 tisuća kuna bespovratnih sredstava, a sredstva će se koristiti i za zaštitu vanjskih dijelova građevina od grafita.

Iako je obnova pročelje obaveza isključivo suvlasnika u zgradi sukladno suvlasničkom udjelu, privlačenje financijskih sredstava iz drugih izvora, čime se smanjuje opterećenje suvlasnika, omogućuje sugrađanima da se lakše odluče za investicije.

„Iznimno mi je drago što Puležani sve više prepoznaju prednosti ovakvog modela obnove zgrada, što znači da informacije pravovremeno stižu do svakog „doma“  ili od strane upravitelja kao prve kontaktne linije sa suvlasnicima zgrada ili od strane Grada Pule. Castrum na dnevnoj bazi informira suvlasnike o mogućnostima, novitetima i prednostima obnove putem projekta Dolcevita kako bi im omogućili najpovoljnije i najkvalitetnije uređenje zgrada“ kazao je Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o., upravitelja „doktorskih“ zgrada.

Gradskim projektom Dolcevita suvlasnici mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta koja je omeđena najznačajnijim kulturnim spomenicima - Arenom, Zlatnim vratima, Trgom Forum, pulskom Katedralom, Dvojnim vratima, Herkulovim vratima te ulicama koje vode prema gradskoj  tržnici i zgradi Tržnice sagrađene u vrijeme Austro-ugarske monarhije i koja predstavlja tradicionalno mjesto okupljanja generacija Puljana, dok se 133 tisuća kuna može osigurati za zgrade izvan zone prioriteta a unutar područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule. Dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade. Kod onih građevina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, svojim sugrađanima izlazi u susret i kroz sufinanciranje obnove u vidu avansnog plaćanja pričuve do sedam godina unaprijed. Također, Grad Pula sufinancira i uklanjanje grafita sa zgrada na području cijeloga grada.

„Iskorak dalje u projektu Dolcevita gradska uprava učinila je i ove godine tako da će sufinancirati i uređenje pročelja posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, a koje se nalaze na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima. Također, u slučajevima kad su ulična pročelja građevina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini obnovljena u recentnom razdoblju, predviđena je mogućnost obnove i/ili zamjene dotrajale stolarije. Sufinanciranjem obnove nastoji se poboljšati stanje vrijednog graditeljskog fonda te sveukupne slike grada, kako njegovog strogog središta, tako i drugih vrijednih područja“, zaključno je istaknuo Matić.

S poštovanjem,
Grad Pula
Odsjek za informiranje


Istarska 17, 19 i Amfiteatarska 8, Pula - Početak radova

Objavljeno 28.09.2018. u 12:08 PM

Gradski upravitelj „Castrum Pula 97“ d.o.o. na projekt „Energetska obnova višestambenih zgrada“ sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020., prijavio je višestambenu zgradu unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule, na adresi Istarska 17,19 i Amfiteatarska 8. Radi se o vrlo zahtjevnoj obnovi budući je projektna dokumentacija usklađena sa konzervatorskim posebnim uvjetima i uvjetima energetske učinkovitosti.

Za Istarsku 17,19 i Amfiteatarsku 8 ukupna vrijednost projekta prema procjeni projektanata iznosi 2.575.721,88 kn sa PDV-om, a osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 1.175.920,62 kn sa PDV-om što iznosi 61,55% ukupno prihvatljivih troškova energetske obnove objekata.

Sukladno Posebnim uvjetima Ugovora Energetske obnove višestambenih zgrada, a temeljem Javnog poziva Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2, proveden je postupak provođenja javne nabave za odabir izvođača radova sa licencom Ministarstva kulture za obavljanje djelatnosti ili radova na kulturnom dobru.

Prema pravilima za neobveznike primjene Zakona o javnoj nabavi, utvrđenih u Aneksu 2, Uputa za prijavitelje, predmetnog poziva, licencirana tvrtka od strane Ministarstva kulture,  Navi Coop d.o.o. iz Pule izabrana je za izvođača radova „Doktorske zgrade“, a stručni nadzor provodi tvrtka Alfa Inženjering d.o.o. iz Slavonskog Broda. Uz građevinski stručni nadzor, radove će nadzirati i ovlašteni predstavnik Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela iz Pule.

Radovi će započeti u prvome tjednu mjeseca listopada, a rok izvođenja radova je 29.04.2019. godine.

Radovi energetske obnove predmetne zgrade obuhvaćati će kompletnu sanaciju krova sa ugradnjom termo izolacije, sanaciju fasade prema uvjetima konzervatora, kompletnu zamjenu starih drvenih prozora novima odnosno energetski učinkovitima sa troslojnim staklima. Strop prema prizemlju također će se termo izolirati kako bi se provela adekvatna energetska obnova prema uvjetima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Planiranom energetskom obnovom projektirana je ušteda od 68,48% toplinske energije za grijanje i hlađenje nakon provedene energetske obnove.


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima (Forum 13)

Objavljeno 13.09.2017. u 10:52 AM

U nastavku možete pronaći Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim subjektima za Forum 131 (LINK)


Prethodno savjetovanje za postupak nabave

Objavljeno 05.09.2017. u 09:34 AM

U nastavku možete pronaći Dokumentaciju o Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
Dokument
Elektrotehnički projekt Forum
Izvedbeni građevinski projekt
Troškovnik elektroinstalacija
Troškovnik građevinski


Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Objavljeno 11.04.2017. u 08:20 AM

U nastavku možete pronaći Izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (LINK)


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima + troškovnik

Objavljeno 31.03.2017. u 05:59 PM

U nastavku možete pronaći Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (LINK) i troškovnik za Rekonstrukciju dijela krova (sjeverozapadni i sjeverni centralni dio krova) zgrade DC Rojc (LINK).


Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje

Objavljeno 19.12.2014. u 01:30 PM

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području grada Pule možete pronaći na sljedećem LINKU.


Odluka o komunalnom redu

Objavljeno 19.12.2014. u 01:29 PM

Odluku o komunalnom redu i njegovom provođenju možete pronaći na sljedećem LINKU.


Castrum Pula 97 d.o.o. uveo uslugu i-Račun

Objavljeno 12.12.2014. u 03:08 PM

Od 11. prosinca svim korisnicima usluga tvrtke Castrum Pula 97 d.o.o. omogućeno je ugovaranje usluge i-Račun, čime primanje i plaćanje računa postaje brže i jednostavnije.

i-Račun je moderna internetska usluga koja tvrtkama – izdavateljima računa omogućava slanje računa i uplatnica u elektronskom umjesto u papirnatom obliku, odnosno brzu primjenu elektroničke naplate u poslovanju s krajnjim korisnicima. Kao suvremeni način elektroničkog plaćanja, i-Račun objedinjuje e-Uplatnicu, e-Račun i e-Arhivu.

Prednosti i-Računa su višestruke: ova  usluga u potpunosti zamjenjuje pripremu za tisak, tisak, dostavu do poštanskih ureda te poštansku distribuciju papirnatih računa. Krajnji korisnik e-Uplatnicu i e-Račun dobiva preko internetskog bankarstva, a plaćanje provodi autorizacijom i to bez prepisivanja podataka, budući da su oni već upisani na računu. Elektronički račun se prosljeđuje izravno u osobni sandučić elektroničke pošte krajnjeg korisnika te je dovoljno odabrati željeni datum plaćanja i potvrditi već ispunjeni nalog za plaćanje. Također, korištenje usluge i-Račun doprinosi zaštiti okoliša smanjenje potrošnje papira. Korištenje ove usluge je sigurno i isplativo- sama usluga je besplatna, a plaćanje podliježe standardnim naknadama banke. Banke koje podržavaju ovaj način plaćanja su PBZ, Zagrebačka banka, OTP banka, HPB i HYPO Alpe-Adria-Bank.

Inače, Grad Pula prvi je grad, a Vodovod d.o.o. Pula prvo komunalno poduzeće u Hrvatskoj koje je započelo s uvođenjem ovoga inovativnog projekta još 2012. godine. Budući da se praksa korištenja i-Računa pokazala dobrom, u svoje poslovanje su je ugradili, osim Vodovoda, još i Dječji vrtići Pula, Plinara Pula i Pula Herculanea, a građani putem i-Računa mogu plaćati i komunalnu naknadu. Od sada, sve prednosti ove usluge mogu koristiti i klijenti poduzeća Castrum Pula 97 d.o.o.


Nastavlja se projekt Dolcevita

Objavljeno 05.10.2014. u 08:14 PM

Gradski projekt "Dolcevita", pokrenut 2009. godine, u kojem Grad Pula i pulska Turistička zajednica, zajedno sa suvlasnicima zgrada, sudjeluju u financiranju obnove fasada i krovišta zgrada u starogradskoj jezgri ide dalje. Štoviše, kako saznajemo od nadležnog gradskog pročelnika za komunalni sustav i imovinu Damira Prhata, u pripremi je izmjena Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku sufinanciranja tog programa kojom se dodatno želi pojednostaviti i ubrzati postupak realizacije projekata....

Više informacija

Uvođenje modernog USZ sustava za praćenje stanja i troškova zgrade

Objavljeno 05.10.2014. u 08:13 PM

Od 20.10.2014. u sustav poslovanja uvodimo moderni USZ sustav koji služi kao preglednik stanja stambenih zgrada za predstavnike suvlasnika i same suvlasnike pojedinačno. Na taj način omogućiti ćemo pristup svim suvlasnicima i predstavnicima suvlasnika uvid u stanje zgrade, troškova, godišnjih planova, direktno davanje naloga tehničarima, dnevnike rada. Kako biste iskoristili sve prednosti ovog sustava, prijavite se i popunite zahtjec za pristup koji se preuzima ili osobono ili putem e-maila: info@castrum-pula.hr ili jasminka.antic@castrum-pula.hr.
 


Finalizirana je naša nova web lokacija

Objavljeno 05.10.2014. u 08:11 PM

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo našu novu responzivnu web stranicu, prilagodjenu mobilnim uredjajima i tabletima. Na novim stranicama upoznati ćemo Vas sa našim uslugama i pružiti Vam potrebne informacije vezane uz energetsko certificiranje, fondove, te sve ostale relevantne informacije iz područja upravljanja i održavanja zgrada.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam je potreban savjet, stojimo Vam na raspolaganju, te nas slobodno kontaktirajte!