Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
 • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Energetska učinkovitost i certificiranje

Posjeduje li Vaša zgrada ili stan energetski certifikat?

Energetska učinkovitost

Od 01.07.2013. energetski certifikat moraju imati zgrade odnosno njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koji se prodaju.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je
 za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:

 • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.,
 • korisne površine veće od 500 m2,
  moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.,
 • korisne površine veće od 250 m2,
  moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09.srpnja 2015.

» SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

» DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

» Program sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada

» INFO BROŠURA - JAVNE ZGRADE

» INFO BROŠURA - VIŠESTAMBENE ZGRADE


Pojmovi iz područja energetskog certificiranja i učinkovitosti

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.
Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.
Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13).

Energetski certifikat za stan, zgradu ili poslovni prostor

To je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobit će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija.

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika. U Europskoj uniji je postupak energetskog certificiranja obavezan već 9 godina, znatno je pridonio regulaciji cijena na tržištu nekretnina i podizanju kvalitete gradnje.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, NN 81/12, 29/13, 78/13).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski razred Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m2a)
A+ ? 15
A ? 25
B ? 50
C ? 100
D ? 150
E ? 200
F ? 250
G > 250

Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m2a).

Energetsko certificiranje, tj. energetska certifikacija zgrada

Energetsko certificiranje zgrada ili kako se još naziva energetska certifikacija će prvenstveno omogućiti kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje. Energetsku certifikaciju provode ovlašteni inženjeri, a obuhvaća: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Što označava energetski razred?

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.

Čemu služi energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ali i jak marketinški instrument koji omogućava uvid u kvalitetu zgrade sa stajališta potrošnje energije i budućih troškova korištenja te može značajno utjecati na cijenu nekretnine odnosno njenu tržišnu konkurentnost.
Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja ga je izdala, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.
Certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu.
Certifikat za nove zgrade informira kupce i buduće vlasnike o očekivanoj energetskoj potrošnji te sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano za uštedu energije i toplinsku zaštitu i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade. Kroz analizu provedenu tijekom energetskog pregleda daju se konkretne smjernice za pokretanje projekta energetske obnove i informacije o potencijalu energetskih ušteda.

Što se iz njega može saznati?

Energetski certifikat zgrade pruža informaciju o energetskom svojstvu zgrade, odnosno o očekivanoj razini energetske potrošnje. Na temelju izračuna godišnje potrebne toplinske energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A+ razreda s najmanjom potrošnjom (15 kWh/m2 ili manje), do G razreda s najvećom energetskom potrošnjom (više od 250 kWh/m2). U konačnici, u energetskom certifikatu bit će navedena ukupna potrošnja energije u zgradi do razine primarne energije. Cilj je ustanoviti ukupnu emisiju CO2 iz sektora zgrada i smanjiti ekološki otisak zgrada.
U postupku provođenja energetskog pregleda provode se analize: načina gospodarenja energijom u građevini, toplinskih karakteristika vanjske ovojnice, sustava grijanja i hlađenja, ventilacije i klimatizacije, sustava za pripremu potrošnje tople vode, sustava napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije, sustava rasvjete, specifičnih podsustava, sustava opskrbe vodom, sustava mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativnih sustava za opskrbu energijom i obnovljivih izvora energije.
Na osnovu analize prikupljenih podataka predlažu se konkretne energetski, ekonomski i ekološki optimalne mjere energetske učinkovitosti za promatranu zgradu. Stručno proveden energetski pregled temelj je za izradu kvalitetnog projektnog zadatka i pokretanje projekata energetske obnove postojećih zgrada.

U tu svrhu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je i Program energetske obnove stambenih zgrada 2013-2020.

Programom su utvrđene mjere, između ostalog, i za poboljšanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada, kao i načini i izvori sufinanciranja obnove višestambenih zgrada na način da se sukladno provedenom energetskom pregledu i izdanom energetskom certifikatu, provedu potrebne mjere za osiguranje što veće energetske učinkovitosti objekta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava subvencije u iznosu 40% ukupne investicije, što konkretno znači da za poduzimanje mjera radi poboljšanja energetske učinkovitosti objekta sukladno izvršenom energetskom pregledu i izdanom energetskom certifikatu (npr. obnova pročelja, fasade, zamjena i popravak stolarije, zamjena sustava grijanja…) suvlasnici mogu od države dobiti povrat sredstava u iznosu od 40% ukupne investicije.

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava postojećih zgrada RH, a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

 • poticanje obnove vanjske ovojnice
  (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora),
 • poticanje zamjene sustava grijanja
  (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima) te
 • poticanje korištenja OIE
  (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu).

Koristi provedbe Programa očitovat će se u smanjenju emisija CO2, općem poboljšanju uvjeta stanovanja, smanjenju energetskog siromaštva, smanjenju izdataka građana za energiju te povećanju vrijednosti nekretnina.

Sufinanciranje se odobrava putem upravitelja zgrade koji na temelju izdanog energetskog certifikata kojim su utvrđene određene mjere za postizanje što bolje energetske učinkovitosti dogovara odabir mjera sa suvlasnicima, te nakon donošenje potrebnih odluka većine suvlasnika i izrade potrebne projektne dokumentacije, projekt prijavljuje FZOEU radi sufinanciranja.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se nakon što je zgrada izgrađena, a prije izdavanja uporabne dozvole. Sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
Energetski certifikat postojeće zgrade izdaje se temeljem provedenog detaljnog energetskog pregleda i proračuna energetskih svojstava zgrade. Analiziraju se svi energetski sustavi zgrade i daju preporuke za smanjenje potrošnje toplinske i električne energije, te vode, s ekonomskom, energetskom i ekološkom analizom ušteda. Isporučuje se naručitelju u 2 primjerka zajedno s elaboratom provedenog detaljnog energetskog pregleda. Zgrade javne namjene dužne su 1. i 3. stranicu energetskog certifikata javno izložiti uz glavni ulaz u zgradu. Za izdavanje energetskog certifikata za postojeće zgrade potrebno je provesti energetski pregled: analizu toplinske zaštite zgrade, energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja, analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije te sustava za pripremu potrošnje tople vode, elektroinstalacija i rasvjete te drugih potrošača. Cjenik usluge može se pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Kome je potreban?

Zgrade u cjelini ili samostalne uporabne cjeline zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

 • stambene zgrade:

- s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,

- sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

 • nestambene zgrade
 • ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja

Novim Zakonom o gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., koji je usklađen s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada iz 2010. i nalaže da se ne radi razlika između stanova, odnosno da zgrade moraju imati energetski certifikat, uvedena je obveza prilaganja energetskog certifikata prilikom prodaje i za stanove unutar stambenih zgrada koji su manji od 50 četvornih metara. Samo samostalni objekti – kuće i pomoćni prostori do 50 četvornih metara izuzeti su od ishođenja energetskog dokumenta, ali ne i zgrade s posebnim dijelovima.

Izdavanje energetskog certifikata NIJE POTREBNO samo za:

- samostalni objekti – kuće do 50 kvadrata i pomoćni objekti izuzeti su od ishođenja energetskog certifikata;
– zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
– privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
– radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
– jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
– postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
– postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
– zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

Za koga je obvezan?

Važno je navesti kako je za sada energetski certifikat obveza samo i isključivo za nekretnine koje se prodaju. Zgrade kao cjeline nemaju obvezu obavljanja energetskog pregleda i energetskog certificiranja, no važno ga je obaviti kako bi se utvrdile mjere potrebne za postizanje što veće energetske učinkovitosti, te u konačnici kako bi suvlasnici postigli i odgovarajuće uštede energenata.