Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama
  • Castrum 97 - Pula / upravljanje zgradama

Novosti i obavijesti

O Dolceviti, Rojcu, Pionirskom domu,...

Objavljeno 13.01.2020. u 12:40 PM

Na kraju jedne i s početkom druge godine uvijek se nekako podvuče crta što je rađeno u godini iza nas. Društvo Castrum Pula 97 d.o.o., najveći upravitelj zgrada na području Pule i cijele Istre aktivan je u obnovi zgrada kojima upravlja i održava, promičući aktivnosti gradskog projekta uređenja pročelja Dolcevita, energetske obnove višestambenih i javnih zgrada kao i uređenju dječjih igrališta i igrališta za pse na području Grada. Stoga je direktor Castrum Pula 97 d.o.o. ujedno i pročelnik Ureda Grada g. Aleksandar Matić u razgovoru rezimirao dosadašnje projekte ali i najavio planove za 2020. godinu.

Tijekom prošlogodišnjeg razgovora kazali ste kako je Putem projekta Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, krajem listopada 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Energetska obnova zgrade „Dječji kreativni centar“ Pula od strane Ministarstva graditeljstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i korisnika bespovratnih sredstava Grada Pula i ujedno najavili najznačajniji projekt u 2019. godini.

- U rujnu 2019. godine nakon provedenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova, započela je dugo očekivana obnova Dječjeg kreativnog centra, poznatijeg kao bivši Pionirski dom, a sve kako bi pulskim mališanima bio osiguran najviši standard boravka i rada, primjeren njihovoj kreativnosti i veselom druženju. Radovi se odvijaju sukladno dinamičko -terminskom planu, a mališani bi se u obnovljene prostorije trebali vratiti u listopadu 2020. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,7 milijuna kuna, od čega je čak 2,7 milijuna kuna bespovratnih sredstva EU i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a preostali dio od 6 milijuna kuna sufinancira Grad Pula koji je odlučio da se osim energetske provede cjelokupna obnova objekta. Budući da kroz Dječji kreativni centar dnevno prođe oko 500-tinjak mališana, projekt je od iznimnog značaja za naše najmlađe sugrađane.

Ima li Castrum spremne još neke projekte za prijavu na „Poziv za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ čija se objava očekuje u 2020. godine?

- Ima, za predmetni natječaj spremni su projekti energetske obnove za Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula te za poslovnu zgradu Forum 2 i 3 koji uključuju obnovu vanjske ovojnice, zamjenu dotrajale stolarije, modernizaciju sustava grijanja i hlađenja, izmjenu sustava rasvjete te daljinsko očitanje energije. Projektantska vrijednost pojedinačnih investicija iznosi 9 milijuna kuna bez PDV-a, a napominjem kako su oba projekta odobrena od strane Konzervatorskog odjela u Puli.

Pritom, Castrum je u tijeku provođenja svih aktivnosti za prijavu sukladno uvjetima predmetnog poziva i za poslovnu zgradu u Puli na adresi Flanatička 29 i stadion SRC Veruda. Ovakav model obnove jedinstvena je prilika kojom osiguravamo značajna bespovratna sredstva iz fondova EU, ostvaruju se energetske uštede, smanjuju se režijski troškovi, a koji se mogu  znatno kvalitetnije iskoristiti za podizanje društvenog standarda.

Razgovarajući o energetskoj obnovi, potporu u obnovi pročelja odnosno sufinanciranjem pruža i Grad Pula kroz projekt Dolcevita. Vama, kroz objedinjenu funkciju direktora i pročelnika prvenstveni je cilj promocija projekta i informiranje građana o mogućnostima obnove pročelja bespovratnim gradskim sredstvima.

- O prednostima i mogućnostima projekta “Dolcevita” kojim se sufinancira obnova pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada odnosno i posebno vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima, a koje se nalaze i izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, najbolje govori sam podatak da je do sada obnovljeno čak 59 pročelja, od čega njih 38 na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada, a toga je Castrum putem ovog modela sufinanciranja građevina obnovio 16 zgrada i to 13 na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada te 3 izvan starogradske jezgre. U završnoj fazi spremnosti je 17 zgrada.

Na našem portalu pisali smo i o Društvenom centru Rojc, konkretno i za predmetni projekt promičete aktivnosti kao direktor Castruma.
 
- Castrum upravlja Društvenim centrom Rojc te je kao upravitelj uspješno proveo sve aktivnosti od izrade projektne dokumentacije, postupka javne nabave za izvor izvođača radova i usluge stručnog nadzora te kroz dvije faze proveo sanaciju 2850 m2 ravnoga krova. Početkom siječnja započeti će treća i završna faza sanacije od 1400 m2 vrijednosti 860 tisuća kuna sa PDV-om. Društveni centar Rojc je mjesto u kojemu danas živi, radi i djeluje više od 100 udruga civilnog društva iz djelatnosti kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva, skrbi o osobama s posebnim potrebama, skrbi o djeci i osobama treće životne dobi, ekologije, humanitarnog rada, tehničke kulture, nacionalnih manjina, djelatnosti udruga proizašlih iz domovinskog rata i druge koje su uspješan  primjer suradnje između gradske vlasti i organizacija civilnog društva, a kroz razne programe i ulaganja Grad Pula neupitno iskazuje podršku.  

Kada govorimo o ulaganjima, Grad Pula značajna sredstva izdvaja za dječja igrališta, a njihovo je održavanje za područje cijeloga grada povjerio Castrumu.

- Uređenju dječjih igrališta pristupa se kontinuirano, u sklopu programa Grada kao i temeljem zahtjeva samih građana putem svojih mjesnih odbora. Castrum  brine o redovnom održavanju dječjih igrališta kojih na području grad Pule ima 66 unutar 16 gradskih mjesnih odbora te ih je još 13 u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Također brine i o 2 igrališta za pse. Igrališta se redovito obilaze od strane obučenih i licenciranih djelatnika Castruma, čiste i održavaju, a za 2020. godinu je Grad Pula kako za nova igrališta i postojeća osigurao više od milijun kuna,  a sve s ciljem još sigurnije i bezbrižnije igre za najmlađe sugrađane.

Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Pod nekretninom se podrazumijeva zgrada i zemljište koje pripada zgradi. Što čini Castrum po pitanju informiranja suvlasnika odnosno o njihovim pravima i obvezama?

- Zakonom o vlasništvu drugim stvarnim pravima propisano je da su suvlasnici uz upravitelja dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom. Suvlasnici su, prema zakonu, u jednoj vrsti zajednice – suvlasničke zajednice i prema upravitelju su nalogodavci, a u toj su se zajednici, pored ostalog, dužni brinuti za nekretninu u cijelosti odnosno za zajedničke dijelove i uređaje.

Veliki dio etažnog vlasništva još uvijek nije upisan u zemljišne knjige. Zakonodavac je odredio upravitelje kao zainteresiranu stranu da pokrenu sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrada na građevinskim česticama i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.

- Navedeni postupak, podsjetit ću, upravitelji su bili dužni pokrenuti do 31. prosinca 2015. godine. Novom obvezom upravitelj u ime i za račun vlasnika, u skladu s postojećim propisima, doprinosi sređivanju zemljišnih knjiga te svakom suvlasniku olakšava raspolaganje nekretninom. Castrum Pula je za postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora angažirao vlastite resurse, a zbog opsežnosti posla i cilja što bržeg rješavanja predmetnih pitanja na zadovoljstvo suvlasnika, postupak je ubrzao dodatnim angažmanom vanjskog odvjetničkog ureda. Od ukupno 650 zgrada na upravljanju, povezano je gotovo 80% višestambenih zgrada, a za preostale je postupak povezivanja u tijeku odnosno za iste se očekuju pozivi za ročišta.

Znatne napore Castrum ulaže u komunikaciju sa suvlasnicima vezano za obvezu čišćenja dimnjaka i dimovoda.

- Sigurnost građana, njihovih života i imovine na prvom je mjestu stoga kao gradski upravitelj zgrada uz pomoć izabranog koncesionara za čišćenje i održavanje dimnjaka i dimovoda kroz razne komunikacijske kanale podsjećamo na obvezu suvlasnika jer jedino ispravno izvedeni i održavani dimnjaci i ložišta mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Kontrola dimnjaka i ložišta izvodi se najmanje jednom godišnje, a čišćenje i održavanje dimnjaka, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora.

Obzirom na kontinuirani rad upravljačke djelatnosti i raznih započetih i projekata u pripremi, koji su ciljevi  društva za 2020. godinu?

- Svakako, kao što ste naveli koncentrirati se na planirane i projekte u tijeku s ciljem njihove kvalitetne realizacije ali svakako daljnji naglasak je na uređenju pročelja i krovova kroz projekt „Dolcevita“, u sklopu kojeg suvlasnici, napominjem mogu ostvariti sufinanciranje do maksimalnih 178 tisuća kuna po zgradi u zoni prioriteta, odnosno 133 tisuće izvan zone prioriteta, a dio sredstava za obnovu moguće je ostvariti i temeljem suvlasničkog udjela Grada Pule u poslovnim prostorima ili stanovima pojedine zgrade. Dakle, u građevinama gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, svojim sugrađanima izlazi se u susret i kroz sufinanciranje u vidu avansnog plaćanja pričuve i to do sedam godina unaprijed. Uzmu li se u obzir svi raspoloživi načini sufinanciranja, Grad Pula može sudjelovati u obnovi pročelja s učešćem većim od 50 posto ukupne vrijednosti investicije uređenja građevine stoga pozivam suvlasnike da nam se obrate za sve upite i nejasnoće jer osim pogodnosti za same su vlasnike, Grad Pula kroz već realizirane projekte dobiva novu vizuru tritisućljetnog grada. Održavane zgrade dio su urbanog identiteta grada, dio našeg kulturnog naslijeđa i nezanemarivi javni interes.

Povratak na novosti